Competitie Reglement PINenGAcup-NH

1. De wedstrijden worden gereden volgens het KNHS-reglement.
    Klik hier voor het KNHS Wedstrijdreglement Mennen Dressuur- en   
    Vaardigheidswedstrijden
    Klik hier voor het KNHS Algemeen Wedstrijdreglement.
    Deelname aan de competitie PIN en GA cup - Noord-Holland, hierna te noemen 
    als competitie, kent eigen/aanvullende regels. Dit competitiereglement is bindend.

2. Deelname volgens competitiereglement
    De deelnemers aan deze competitie conformeren zich aan het competitiereglement
    en kunnen dit vooraf lezen/inzien op de website van de competitie.

3. Organisatie competitie:
    De competitie wordt georganiseerd door vijf verenigingen. Dit betreffen de volgende
    verenigingen:
    - LR en PC Beemster Ruiters te Middenbeemster
    - Hippische Sportvereniging Heiloo e.o.
    - LR, PC en MV de Zaanse Ruiters te Wormerveer
    - LR, PC en MV de Wironruiters te Hippolytushoef.
    - MV Haarlemmermeerruiters
    De organisatie wordt verder aangevuld met
    - dhr. A. Schaap (organisator van het kampioenschap)
    - dhr. L. Kool (hoofdsponsor en naamgever van het kampioenschap)
    - mw. S. van der Munnik (notuliste/secr. organisatie)
    - dhr. H. van der Munnik (Webmaster / score registratie)

4. Uitbreiding/wijziging organisatie:
    Andere verenigingen kunnen toetreden als organisator van een wedstrijd, behorende tot
    deze competitie, indien de huidige organisatie positief beslist over toelating tot deze
    competitie. Vooralsnog worden 5 wedstrijden als competitie voldoende geacht.

5. Status van de wedstrijden:
    De te verrijden proeven van alle wedstrijden van deze competitie zijn officiële wedstrijden.
    De (winst of verlies) punten worden geregistreerd bij de KNHS.

6. Hobbyklasse:
    Men mag meerijden in de Hobbyklasse indien de organiserende vereniging dit in haar
    vraagprogramma heeft opgenomen. Deze deelname telt echter niet mee voor de
    competitie.

7. Inschrijfgeld:
    Elke organiserende vereniging is vrij in het bepalen van het inschrijfgeld zoals vastgelegd
    in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS

8. Deelnemen aan de competitie:
    Deelname aan deze wedstrijden staat open voor iedere menner die lid is van de KNHS.
    Iedere startpashouder rijdt voor geregistreerde winstpunten en de prijzen van de dag.
    Uitsluitend menners die in het bezit zijn van een geldige startpas dingen mee
    naar het kampioenschap.

9  Om in aanmerking te kunnen komen voor het kampioenschap dient de deelnemer ten 
    minste 3 wedstrijden te hebben gereden.
    Indien de deelnemer meer dan 3 wedstrijden heeft gereden in 1 rubriek dan mag het
    slechtste resultaat (of de slechtste 2 resultaten) worden geschrapt.

10.De finaledag móét worden gereden maar mag als resultaat worden geschrapt indien ten 
     minste aan 3 eerdere wedstrijden in één rubriek is deelgenomen.

11.De uitslag van de dressuur op de FINALEDAG zal dubbel tellen. Hierdoor zal de finale
     nog meer als doorslaggevende einduitslag bepalend zijn. Dit betekent dat de FINALE
     uitslag voor de puntenbepaling doorgaans niet meer geschrapt kunnen worden.
     De uitslag van de vaardigheid op de FINALEDAG zal eveneens een groter gewicht in
     de uitslag brengen. Hiervoor zijn alle wedstrijdpunten per wedstrijddag verdubbeld terwijl
     de FINALEDAG per punt zal worden geteld.
   
12 In de punt 16 en 23 genoemde rubrieken zal in ieder geval een kampioen worden
     aangewezen. Een reservekampioen zal bij minimaal 3 deelnemers worden toegekend.   
     Afhankelijk van het aantal deelnemers in iedere rubriek zullen vervolgprijzen worden
     toegekend op basis van de 1 op 4 regeling.

13 Er zal geen herberekening plaats vinden vóórafgaande aan de finale dag.

14 Bij gelijke stand na de 3 beste wedstrijdresultaten telt de finaledag als doorslaggevend
    resultaat mits deze finaledag in dezelfde (handicap)klasse wordt gereden.
    Indien een deelnemer met meerdere spannen in dezelfde rubriek wenst deel te nemen dan
    telt uitsluitend het eerste span dat wordt gestart. Het is wel mogelijk voor één deelnemer in
    meerdere rubrieken uit te komen.

15 Deelnemers voor de finaledag dienen uiterlijk 7 dagen vóór de finaledag zich te hebben
    opgegeven.

DRESSUUR

16 In de dressuur zullen kampioens- en verdere prijzen worden verkregen in de volgende
    rubrieken:
Enkelspan paard en pony klasse B en L in handicap
Enkelspan paard en pony klasse M, Z en ZZ in handicap.
Alle meerspannen paard en pony in alle klassen in handicap

17 De plaatsing van de dressuur wordt gevormd door het totaal van beide proeven op de
     wedstrijddag. In de genoemde rubrieken zal dit tot gemiddeld percentage leiden gerekend
     over de twee proeven. De uitslag van de finale wordt eerst her-berekend naar het gemiddelde
     en zal vervolgens vermenigvuldigd worden met 2. 

18 Zowel in de B/L als in de M, Z/ZZ zal per dag het klassement van de competitie worden
     opgemaakt, ongeacht het aantal deelnemers in deze klassen.

19 Het gemiddelde percentage per wedstrijddag zal gedurende de competitie worden
     opgeteld.

20 Kampioen is degene die in zijn/haar rubriek, gemeten over de 3 beste wedstrijdresultaten,
    het hoogste percentage heeft behaald.

21 Wanneer een deelnemer op de finaledag promoveert van de klasse L naar de klasse M dan
     kan dit uitsluitend plaats vinden wanneer deze deelnemer minimaal 3 wedstrijden in de
     lagere klasse heeft gereden. Deze deelnemer dingt in dat geval mee naar het kampioen-
     schap in de lagere rubriek: klasse B en L. De verplichte deelname aan de finale dag kan
     in dat geval niet meetellen in het resultaat bij een ex aequo. Degene die tijdens de finale
     dag in de lagere klasse uit komt zal in dat geval bij een ex aequo kampioen zijn. Tussentijds
     promoveren van de L naar de M kan alleen wanneer minimaal 3 wedstrijden in één klasse
     zijn verreden om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan het kampioenschap.

22 Behaalde percentages in de B en L worden niet meegenomen naar de hogere klasse.

VAARDIGHEID

23 In de vaardigheid zullen kampioens- en verdere prijzen worden verkregen in de volgende
     rubrieken:
Enkelspan pony alle klassen in handicap
Enkelspan paard alle klassen in handicap
Meerspan paard en pony alle klassen in handicap
Enkel- en meerspan pony’s en paarden alle klassen in handicap, verreden met éénassige
wagens

24 Het resultaat van het eerste klassieke parcours van de betreffende wedstrijddag telt als   
     resultaat voor deelname aan de competitie.

25 Degene met het beste resultaat krijgt 1 plaatsingspunt, de op 1 na beste 2
     plaatsingspunten, enz.

26 Kampioen is degene die in zijn/haar rubriek, gemeten over 3 wedstrijdresultaten, het minst
     aantal plaatsingspunten heeft behaald.

27 Omdat in alle klassen in handicap wordt verreden is tussentijds promoveren mogelijk naar
     een naast hogere klasse.

28.Onvoorziene omstandigheden:
    Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals uitval van één van de
    vijf wedstrijden, dan kan de organisatie van de competitieregels in het belang van de
    competitie afwijken zolang deze alsnog tot een competitie eindstand resulteren.
    Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de Competitieorganisatie.